Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Egenkontroll livsmedelsföretag

Egenkontroll livsmedelsföretag

Varje livsmedelsverksamhet ska ha ett egenkontrollprogram grundat på HACCP-principerna. Det ska finnas upprättade rutiner för livsmedelshantering, hygien och andra kritiska moment i verksamheten.

Egenkontroll

Varje livsmedelsverksamhet ska ha ett egenkontrollprogram grundat på god hygienpraxis (GHP) och på de sju HACCP-principerna. Alla medarbetare ska vara införstådda i egenkontrollen och kunna redogöra för hur ni arbetar. GHP bygger på att hålla livsmedelslokaler, utrustning etc. rena och underhållna. HACCP bygger i sin tur på riskanalys, där man som företagare ska analysera sin verksamhet och identifiera de punkter i verksamheten som kan innebära en risk.

Grundförutsättningar och god hygienpraxis

God hygienpraxis tillämpas genom att ha rutiner för ett antal grundförutsättningar i lagstiftningen. Grundförutsättningarna är i grund och botten kopplade till livsmedelshygien, och är viktiga bitar som måste fungera i en verksamhet för att kunna garantera livsmedelssäkerheten.

De grundförutsättningar det ska finnas rutiner för är bland annat:

- Personlig hygien
- Hantering av livsmedel
- Rengöring
- Utbildning
- Skadedjurskontroll
- Vattenförsörjning
- Temperatur
- Utformning och underhåll av lokaler, utrustning och eventuellt fordon
- Mottagning av livsmedel
- Hantering av avfall
- Redlighet och information

HACCP

Utöver att ha rutiner för grundförutsättningarna krävs det att verksamheten implementerar HACCP-principerna i egenkontrollprogrammet. HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Point och kan på svenska översättas till faroanalys och kritiska styrpunkter. För mindre livsmedelsföretagare med begränsade hygieniska risker behöver inte alltid en egen HACCP-plan finnas, utan det kan det räcka med att företaget väljer att följa branschriktlinjerna. Det krävs dock att företaget kan redogöra för och säkerställa att riktlinjerna är tillämpbara i den egna verksamheten. För större verksamheter med mer omfattande risker krävs det i regel dock att en egen HACCP-plan upprättas.

Vad innebär HACCP?

HACCP bygger på att verksamheten analyserar, bedömer och kontrollerar/övervakar de faror som finns i sin livsmedelsproduktion, med syfte att hålla god livsmedelssäkerhet. Namnet står som nämnt för faroanalys och kritiska styrpunkter. Faroanalysen innebär, som namnet antyder, att man analyserar sin verksamhet för att identifiera livsmedelsriskerna. Detta kan till exempel vara upptining, korskontamination och hantering av glutenfria beställningar. Dessa kallas för kritiska styrpunkter, och ska identifieras, bedömas och övervakas. Detta görs genom att rutiner sätts upp för hur man hanterar sådana händelser.

De sju principerna

HACCP grundas på sju stycken principer, med syftet att identifiera faror och de åtgärder som krävs för att undvika farorna. De sju principerna är följande:
1. Identifiera alla faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå (faroanalys).
2. Identifiera kritiska styrpunkter vid det eller de steg där kontroll är nödvändig för att förebygga eller eliminera alla relevanta faror eller för att reducera dem till en acceptabel nivå.
3. Fastställa kritiska gränsvärden vid kritiska styrpunkter som särskiljer en acceptabel nivå från en icke acceptabel nivå för att förebygga, eliminera eller reducera identifierade faror.
4. Upprätta och genomföra effektiva förfaranden för att övervaka de kritiska styrpunkterna.
5. Fastställa de korrigerande åtgärder som ska vidtas när övervakningen visar att en kritisk styrpunkt inte är under kontroll.
6. Upprätta förfaranden som ska genomföras regelbundet för att verifiera att de åtgärder som avses i principerna 1-5 fungerar effektivt.
7. Upprätta dokumentation och journaler avpassade till livsmedelsföretagets storlek och art för att visa att de åtgärder som avses i principerna 1-6 tillämpas effektivt.

Tillsyn

Vid ett tillsynsbesök kan bygg- och miljönämnden ställa frågor om egenkontrollprogrammet, då det är en essentiell del i en fungerande livsmedelsverksamhet. Det finns inga krav på att egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, men varje medarbetare ska kunna redogöra för de kritiska moment som ens arbetsuppgifter innebär och vilka rutiner som finns för att hantera dem. 

Test - MIRROR-web01