Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Hälsoskydd

Hälsoskydd

Syftet med hälsoskyddstillsyn är att kontrollera att företag och andra verksamheter vet vilka risker just deras verksamhet innebär för miljön och människors hälsa.

Verksamheten ska ha rutiner för städ, hygien, kemikalier och annat som påverkar risken för olägenheter. Lokalerna som används för verksamheten ska vara lämpligt utformade och välskötta.

Hygienlokaler

En anmälan ska göras till Bygg- och miljönämnden innan start av verksamhet.

Från och med den 1 januari 2008 är den som avser att driva eller arrangera

 • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 
 • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller 
 • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

skyldig att göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden innan lokalen tas i bruk.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Handläggning

Innan Bygg- och miljönämnden handlägger ett nytt ärende ska en anmälan av verksamheten göras som bland annat innehåller en skalenlig detaljerad ritning och en verksamhetsbeskrivning. En avgift tas för handläggningen av sådana ärenden.

Efter granskning kontaktas sökande av handläggande inspektör som lämnar besked om föreslagen lokal kan godkännas för verksamheten. När lokalen är färdigställd ska sökande meddela ansvarig handläggare detta för inspektion av lokalen.

Observera att även andra myndigheter kan ställa krav på lokalen. Bland annat kan bygglov krävas för nybyggnationer och ändringar i en lokal.

Egenkontroll

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap miljöbalken är skyldig att:

 • fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och/eller påverkan på miljön, det vill säga följa bestämmelserna i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901).

Tillsyn

Miljökontoret har till uppgift att se till att hälsoskyddsaspekterna ovan upprätthålls. Detta innebär att vi bland annat ställer krav på verksamhetsutövare och fastighetsägare samt ger information och råd i de fall det är möjligt.

I hälsoskyddstillsynen ingår bland annat:

 • Skolor och förskolor
 • Idrottsanläggningar och badplatser
 • Samlingslokaler, exempelvis biografer
 • Lokaler för hygienisk behandling (från massage till tatuering)
 • Solarier
 • Lokaler för vård och omsorg
 • Hotell, vandrarhem och campingplatser

Miljökontoret handlägger även klagomål och andra ärenden gällande olägenhet för människors hälsa, till exempel i bostaden. Det kan handla om buller, fukt, mögel, rök från vedeldning, radon med mera. Du kan läsa mer om innemiljö under "Länkar".

Hälsoskyddstillsynen är till största delen reglerad av lagstiftning. Den viktigaste lagstiftningen är Miljöbalken med förordningar, Socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd, Smittskyddslagen, Strålskyddslagen och Tobakslagen.

Miljökontoret tar ut en tillsynsavgift för handläggning av klagomål om olägenhet/risk för olägenhet för människors hälsa i enlighet med gällande lagstiftning. Avgiften baseras på timavgift (från att ärendet in kommer tills det kan räknas som avslutat) och tas bara ut ifall klagomålet är befogat.

Lokaler och Bostäder

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa (9 kap. 9 § miljöbalken).

För att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;

 • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar
 • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
  medge tillräckligt dagsljus
 • hållas tillfredsställande uppvärmd
 • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien
 • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål (33 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Utöver vad som anges i 9 kap. 9 § miljöbalken skall byggnader, lokaler för annat än allmänna ändamål och anläggningar hållas fria från ohyra. Åtgärder skall vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Är det av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet, skall kommunen sörja för att åtgärderna vidtas (34 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet (35 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Var uppmärksam

Det finns en mängd aspekter som du som fastighetsägare måste hålla koll på. Några vanliga områden är förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial, fukt och mögel, buller, radon, PCB, ventilation, avfallshantering, cisterner, inomhustemperatur, vattentemperatur, skadedjur och energianvändning.

Hälsoskydd i byggnader

Fastighetsägaren har ett allmänt ansvar att hushålla med energi, följa avfallsbestämmelserna och inte använda byggmaterial som innehåller kemiska produkter som medför risker för människors hälsa och miljön.

Fastighetsägarens ansvar gäller i detta fall olägenheter för människors hälsa och miljön som förorsakas av själva byggnaden eller av marken. Bevisbörderegeln i 2 kap miljöbalken medför att det är fastighetsägaren som är skyldig att utreda hälsoskyddsfrågor. Denna regel gäller även om verksamheten är föremål för tillsyn.

Om en hyresgäst i ett bostadshus känner besvär från omgivningen och det finns grundad anledning att misstänka att dessa besvär orsakas av någonting i själva byggnaden ska fastighetsägaren utreda frågan och vidta åtgärder för att undanröja olägenheterna. I annat fall måste fastighetsägaren kunna visa att det inte är byggnaden som orsakar hyresgästens besvär.

Om tillsynsmyndigheten begär det ska fastighetsägaren lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrade åtgärder. Fastighetsägaren ska fortlöpande bedriva planering och kontroll av sin fastighetsförvaltning för att undvika olägenheter för människors hälsa.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01