Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Med avloppsvatten menas olika sorters förorenat vatten, såsom spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten från hushåll består av bad-, disk-, tvätt- samt klosettvatten. 

Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du ska ändra en gammal, eller anlägga en ny avloppsanordning, krävs det därför tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

Nedan följer en kort sammanställning om några bestämmelser som rör ansökan/anmälan om enskilda avlopp.

Typ av anläggning

Det finns en stor mängd olika avloppslösningar på marknaden och det kan vara svårt att veta vilken lösning som är bäst i det enskilda fallet. De olika avloppslösningarna medför också olika inversterings- och driftskostnader. Mer information kan fås på avloppsguiden.se

Den vanligaste lösningen är avskiljning av slam i trekammarbrunn med efterföljande infiltration av avloppsvattnet i marken, där den slutliga reningen sker. Infiltrationen får inte ligga för nära dricksvattenbrunnar. Denna lösning är dock främst lämpad till permanentbostäder då investerings och driftskostnaderna är relativt stora samt att infiltrationsanläggningen kräver regelbunden kontroll för att bibehålla en tillfredställande rening. Den tekniska livslängden på en infiltrationsanläggning är ca 20 år, därefter måste infiltrationsdelen grävas om och fyllas med nytt material.

För fritidsbostäder kan det vara gynsamt att kolla på alternativa avloppslösningar som är mest lämpade för nyttjarens behov. Till exempel kan en lösning vara mulltoalett för fekalier och ett BDT (Bad Disk Tvätt) vattenfilter med efterföljande polering i biodike. Den kombinationen ger en tillfredställande rening i normalt skyddsområde och har en relativt låg investerings och driftskostnad.

Ansökan/anmälan

När du ska anlägga ett enskilt avlopp måste du ha tillstånd av Bygg- och miljönämnden. Gäller det ett avlopp utan WC, för enbart bad-, disk- och tvättvatten, räcker det med en anmälan. Ska du ändra ett befintligt avlopp ska du också göra en anmälan. 
 
Ta alltid kontakt med Bygg- och miljönämnden i god tid innan du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt. Ansökan om tillstånd eller anmälan om installation av avloppsanordning/-anläggning skall vara skriftlig och inkomma till Bygg- och miljönämnden i god tid. Tänk på att du inte får börja göra din anläggning förrän du har fått ditt tillstånd.

Lagar och regler

Miljöbalken

I miljöbalkens andra kapitel hittar du de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens mening. Reglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten.

Enligt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) är det generellt förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse i ett vattenområde, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Tillstånd

Tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda avlopp regleras i 13-16 §§ FMH. Man måste alltid ansöka om tillstånd innan man inrättar en avloppsanordning som ska belastas med toalettavlopp. Tillstånd krävs också om man ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Tillstånd söker man hos kommunens miljökontor. Man har alltid rätt att överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.

Enligt 4 § i föreskrifter (25 FS 1999:66) till skydd mot olägenheter för människors hälsa för Överkalix kommun krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett inom detaljplanelagda områden.

Anmälan

En avloppsanordning utan WC-anslutning är anmälningspliktig. Skillnaden är att man inte behöver invänta kommunens godkännande innan man börjar bygga sin anläggning. Å andra sidan har kommunen rätt att i efterhand förelägga om att anläggningen ska ändras om den inte motsvarar de krav som kommunen anser är nödvändiga för att skydda människors hälsa och miljön.

En ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning är anmälningspliktig. En sådan ändring skulle till exempel kunna vara att man installerar en till toalett eller startar kaféverksamhet.

Genomförande

Använd gärna en diplomerad entreprenör när du anlägger ditt avlopp. Kontrollera att rör, slamavskiljare och eventuell sluten tank är typgodkända, KP-märkta eller SIS-märkta.

Laboratorium för jordanalyser

.
MRM, Gammelstadsvägen 5, 0920-604 60
BDX Grus & Makadam Industrisådd, Kritgatan 1, 0911-783 00
Sweco, Västa Varvsgatan 11, 0920-35500
Väglaboratoriet i Norr AB, Hedenbrovägen 6 B, 0921-196 00

 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01