Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Egenkontroll

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet ”planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön”. Den som driver verksamheten ska skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll.

Ta ansvar för din miljöpåverkan genom egenkontroll

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Det är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (till exempel omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. På den här sidan hittar du länkar till både lagstiftningen och mer information om hänsynsreglerna.

Du måste alltså bedriva egenkontroll. Men egenkontroll är också ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. God egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst. När egenkontrollen fungerar bra är det därför det bästa sättet att nå lagefterlevnad och minska riskerna för miljön.

Vad är egenkontroll?

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Egenkontroll miljöskydd

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att  planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Ytterligare krav på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas den också av

  • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).
  • NFS (2000:15k) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Dokumentationen i samband med egenkontroll  beskrivs i 4–7 §§ FVE. Där ställs bland annat krav på att företaget ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön. Företag som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning. Slutligen ställer FVE krav på att företaget ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.

Den operativa tillsynsmyndighetens roll

Om du är osäker på hur till exempel hänsynsreglerna berör din verksamhet, är det bra att ta kontakt med den operativa tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens uppgift är både att bedriva tillsyn på ett sådant sätt så att du får stöd i att genomföra din egenkontroll och att kontrollera att du följer bestämmelserna. Här ingår att bedöma om din egenkontroll fungerar bra. Du kan komma att få motivera vad du gjort och hur du tänkt. Det är meningen att kraven på dig ska vara rimliga, miljömässigt såväl som ekonomiskt.

 

Vägledande dokument om egenkontroll finns nedan och på naturvårdsverkets hemsida

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01