Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Djurhållning, djurskydd och husdjur

Djurhållning, djurskydd och husdjur

Vill du ha orm, tupp, lantbruksdjur eller häst i ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. 

Hundar och katter är trevliga som sällskapsdjur men kan ibland orsaka olägenheter för närboende.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Djurhållning i detaljplanelagt område 

Det krävs särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsförvaltningen för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte räknas som sällskapsdjur.

Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i vissa fall kan bli besvär för omkringboende som störs av djuren ifråga, t ex en tupps glada morgonrevelj.

För hållande av högst fem höns krävs inget tillstånd. Observera, att för en tupp krävs det alltid tillstånd, inom område med detaljplan.  

Husdjur 

Miljökontoret i Överkalix kommun har fått in klagomål på att avföringen från hundar inte tas omhand i Överkalix tätort samt om katter som bland annat uträttar sina behov i sandlådor och repar lackeringar på bilar.

Som hund- och kattägare har du, enligt gällande lagstiftning, ansvar för att din hund/katt inte orsakar olägenhet. 


Enligt 36 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges följande:

  • Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Det är en husdjursägarens skyldighet att se till att djuret inte orsakar olägenhet. Bland annat ska en ägare plocka upp avföringen efter sitt husdjur! 

Inom centralorten och på Tallvik finns hundlatriner utplacerade.

I områden där många människor rör sig, exempelvis i tätorten och gång- och cykelvägar, är det självklart att avföringen måste samlas upp. Katt- och hundbajs i sandlådor och andra olämpliga platser medför olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Tänk även på att du som pälsdjursägare ska ta hänsyn till att många personer är allergiska och kan uppleva stora obehag redan av små mängder hår!

I Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter anges i 1§:

  • Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Att ha uppsikt över vad ens husdjur gör är en självklarhet. En hund som skäller under längre perioder eller med täta intervall kan anses orsaka olägenheter för människors hälsa.

Lagen om tillsyn över hundar och katter ingår inte i Bygg- och miljönämndens tillsynsansvar, utan hanteras av polismyndigheten.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Mer info på Länsstyrelsens hemsida 

Begravning av häst

Vanliga förfaranden för avlivning av häst är på veterinärklinik, varvid kliniken kan erbjuda omhändertagande av hästkroppen, eller att hästen hämtas av exempelvis Svensk Lantbrukstjänst AB för destruktion. Annan vanlig hantering är på slakteri, vilket möjliggör att hästen efter döden används som livsmedel.

Om ni inte önskar användning av dessa vanliga förfaranden existerar alternativet att själv gräva ner hästen. Vid nedgrävning av häst gäller kommunens anvisningar i dokumentet nedan.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01