Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anmälan om olägenhet eller störning

Anmälan om olägenhet eller störning

Miljökontoret har tillsynsansvar för verksamheter inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel och arbetar för att förebygga och undanröja olägenheter inom dessa områden.

En störning enligt miljöbalken kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, trafikbuller, industribuller, dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du lämnar in en anmälan om olägenhet till miljökontoret.

Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Det kan även vara buller eller annan störning från en verksamhetsutövare. Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla störningen till miljökontoret så kanske vi kan hjälpa dig.


För att miljökontoret ska handlägga din anmälan krävs:

 

 • att miljökontoret bedömer att störningen är en hälsorisk. Enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

 • att störningen är pågående. Miljökontoret handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

 

Vi vill ha in din anmälan skriftligen

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i bygg- och miljönämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslutsinstans. Därför ska du skicka in din anmälan via blanketten längst ner på sidan. 

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns risk för att handläggningstiden förlängs. 

Miljökontoret skickar oftast med klagomålsanmälan till den som orsakat störningen. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Anonyma anmälningar

När du anmäler en störning i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljökontoret måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Andra anmälningar kan lämnas anonymt men det kan då vara svårt att handlägga störningen och du kan inte överklaga beslut i ärendet.

 

Miljökontoret handlägger anmälan i följande steg

1. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren informeras genom brev om anmälan. Miljökontoret begär att omständigheterna undersöks och att fastighetsägaren/verksamhetsutövaren skickar in förslag på eventuella åtgärder.

2. Därefter gör Miljökontoret en bedömning i ärendet och du som lämnat in anmälan får möjlighet att lämna synpunkter.

Om störningen kvarstår

3. Miljökontoret gör en inspektion för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder. Denna handläggning debiteras verksamhetsutövaren/fastighetsägaren med 984 kr/timme. Om Miljökontoret bedömer att risk för olägenhet inte förekommer avslutas ärendet.

Uppföljning

Miljökontoret kan i senare skede göra uppföljande inspektioner för att undersöka resultaten av tidigare åtgärder eller underlåtande att vidta åtgärder.

 

Följande problem handläggs inte av Miljökontoret

Här finns information om vem du kan kontakta om du upplever en störning eller olägenhet där kommunen inte har ansvar för tillsynen:

 • Ovårdad tomt
  Kontakta byggkontoret via kommunens växel 0926-740 00
 • Bekämpning av ohyra i den egna fastigheten
  Kontakta konsulter på området eller försäkringsbolag
 • Lösspringande hundar
  Kontakta polisen, telefon 114 14
 • Folk som inte plockar upp efter hunden
  Kontakta polisen, telefon 114 14.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01