Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Miljöavdelning

Miljöavdelning

På miljöavdelningen arbetar två miljö- och hälsoskyddsinspektörer som har hand om tillsyn och handläggning av livsmedelsverksamheter, miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd samt frågor rörande olägenheter, såsom buller och nedskräpning.

Miljöavdelningen har till uppgift att, i den mån det är möjligt, lämna information och råd till allmänheten och verksamhetsutövare samt handlägga ärenden som inkommer till miljöavdelningen.

Bygg- och miljönämnden är den politiska nämnd som fastställer ramar och anger inriktningen för miljöavdelningens verksamhet.

Test - MIRROR-web01