Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreningsstöd

Föreningsstöd

Stöd i form av ekonomiskt bidrag, tillgång till lokal eller annat form av stöd kan ges till allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser.

Regler för föreningsstöd

Kriterier

Stöd i form av ekonomiskt bidrag, tillgång till lokal eller annat form av stöd kan ges till allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser.

För att erhålla stöd ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda: 

 • Föreningen ska bedriva sin verksamhet i och ha huvuddelen av sina medlemmar i Överkalix kommun
 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd
 • Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar godkända av riksorganisation eller Överkalix kommun
 • Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och syfte
 • Föreningen ska ge flickor och pojkar, samt kvinnor och män, möjlighet att bedriva verksamhet på lika villkor
 • Föreningen ska främja barn och ungdomars medverkan

Förening kan inte erhålla stöd om den tillhör någon av följande kategorier:
Ekonomisk förening, politisk förening, elevföreningar, föreningar knutna till svenska försvaret, intresseföreningar (till exempel fackliga organisationer och företagarföreningar).

Ansökan skickas med e-post till: kommun@overkalix.se eller till: Överkalix kommun, 956 81 ÖVERKALIX. Vänligen märk er ansökan "Föreningsstöd".

Bidrag till studieförbund 

Budgetutrymme för bidrag som fördelas till studieförbund bestäms av Kommunstyrelsen. 

Bidrag utbetalas till studieförbund som har sin verksamhet i Överkalix kommun. Bidraget betalas ut i maj månad och grundar sig på respektive studieförbunds verksamhet under föregående år.

 • Grundbidrag 70% - Baseras på antalet deltagartimmar, bidrag
 • Volymbidrag 15% - Baseras på antalet bidragstimmar, volym
 • Målgrupp 15% - Baseras på antalet deltagartimmar, målgrupper

Meddelande till respektive bidragsberättigat studieförbund går ut under april månad. Studieförbunden ska, efter att ha mottagit meddelande, kontakta Överkalix kommun för att lämna information om uppgifter för utbetalning.

Ansökan skickas med e-post till: kommun@overkalix.se eller till: Överkalix kommun, 956 81 ÖVERKALIX. Vänligen märk er ansökan "Bidrag till studieförbund".

Bidrag till skoterleder

Utbetalas enligt tidigare beslut och efter årlig anhållan till Överkalix skoterklubb. Bidraget är avsett för underhåll av skoterleder, och för investeringar i, och underhåll av, nödvändig utrustning.

Bidrag till samlingslokal

 • Den som söker ska äga sin lokal eller ha ett långsiktigt hyresavtal/ avtal om nyttjanderätt.
 • Lokalen ska vara öppen, tillgänglig och upplåtas opartiskt till föreningar, organisationer och boende i Överkalix kommun.
 • Det ska finnas ett behov av lokalen som inte kan tillgodoses i närliggande lokaler.

Bidraget kan sökas av byaföreningar, intresseföreningar, eller motsvarande, som ansvarar för drift och underhåll av samlingslokalen.

 • Bidraget är på 5.000 kronor
 • Bidraget ska stimulera till aktivitet i samlingslokalerna.

För att få bidraget ska lokalen under året ha använts vid tio tillfällen, där minst fem ska vara öppna för alla att delta i.

Ansökan om bidrag för 2020 (som ska avse aktiviteter under 2019) ska skickas in till Överkalix kommun senast 2020-03-31.

Ansökan ska innehålla:

 • Förteckning över nyttjandetillfällen
 • Ansvarig för ansökan (med kontaktuppgifter)
 • Uppgift hur bidraget skall betalas ut 

Bidrag till samlingslokaler utbetalas under april månad.

Ansökan skickas med e-post till: kommun@overkalix.se eller till: Överkalix kommun, 956 81 ÖVERKALIX. Vänligen märk er ansökan "Stöd till samlingslokal".

Föreningspengen

Föreningspengen söks av förening som planerar en aktivitet, en upprustning av föreningslokalen eller den lokala miljön, ett inköp eller något annat som är bra för medlemmar, byn eller allmänheten.

Föreningspengen innebär att Överkalix kommun under 2020 kommer att betala ut bidrag till 15 föreningar med 5.000 kr vardera.

Föreningspengen söker aktuell förening senast den 15 maj.

Ansökan skall innehålla:

 • Varför man ansöker om bidraget
 • Till vilket konto man vill ha bidraget utbetalt

Ansökan görs per e-post till: kommun@overkalix.se. Vänligen märk er ansökan "Föreningspengen".

Föreningspengen betalas ut i juni månad efter beslut i Kommunstyrelsen.

Bidrag till idrottsanläggningar

Avtal angående drift och underhåll är tecknat med Överkalix IF.

Bidrag till ridanläggningar

Avtal angående ridanläggning är tecknat med Vännäsbergets Ridcentra.

Test - MIRROR-web01