Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Byte av vattenmätare

Byte av vattenmätare

För att våra VA-abonnenter ska känna sig trygga med att deras vattenmätare fungerar korrekt och visar rätt förbrukning, byter vi regelbundet ut gamla vattenmätare. Inför ett byte ber vi dig först att kontrollera din nuvarande installation.

Din vattenmätare ska byta ut minst vart tionde år, enligt SWEDAC:s föreskrifter. SWEDAC är den svenska myndighet som kontrollerar kvalitet och säkerhet.

Överkalix kommun planerar att börja byten av vattenmätare under hösten 2020, med start i området Nybyn-Vännäs-Gyljen. Samtliga byten för kommunens vattenkunder kommer att utföras under en period på totalt 4-5 år. Vi meddelar berörda områden när det är dags för byte.

I god tid innan det är dags för vattenmätarbyte i din fastighet kommer du att få två brev skickade till dig från oss.

  • I det första brevet informerar vi om att det snart är dags för vattenmätarbyte i din fastighet och att du ska kontrollera din nuvarande installation enligt instruktionerna nedan.
  • I det andra brevet får du ett förslag på datum och tid för vattenmätarbyte.

Inspektera nuvarande installation

För att kunna byta din vattenmätare så enkelt och säkert som möjligt behöver vi din hjälp att inspektera din nuvarande vattenmätarinstallation och att åtgärda eventuella brister innan vi kommer till dig.

Kontrollera:

  1. Att vattenmätaren är monterad i en konsol, fast förankrad i väggen. 
  2. Att utrymmet runt vattenmätaren är åtkomligt. Vi behöver en öppen yta på minst 1 kvadratmeter kring vattenmätaren för att kunna utföra bytet. 
  3. Att båda ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt. Testa en ventil i taget:
    a. Stäng av en ventil.
    b. Öppna sedan en kran i huset. Kommer det inte något vatten ur kranen, så är ventilen tät. 

VIKTIGT! Felaktiga ventiler!

Kolla om ventilerna före och efter vattenmätaren har beteckningen LK580 eller LK581. 

I fall ventilerna har någon av beteckningarna LK580 eller LK581, måste du byta ut dessa innan vårt besök. Modellerna har brister i konstruktionen och kan orsaka omfattande vattenskador.

Då de inte är godkända, kan ditt försäkringsbolag för hemförsäkring välja att inte ersätta skadorna. 

Åtgärda konsol och icke godkända ventiler

Om din mätare är monterad utan väggkonsol och om båda ventilerna inte håller tätt eller inte är godkända, ber vi dig att kontakta en auktoriserad VVS-firma för byte och installation av konsol och ventiler.

Vem har ansvar för vad?

Den så kallade förbindelsepunkten, där din fastighets servisledningar ansluts till kommunens VA-ledningsnät, utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Som fastighetsägare ansvarar du för ledningar och VA-installationer innanför förbindelsepunkten – med undantag för själva vattenmätaren. Den äger och ansvarar kommunen för.

Mer information

Om du har frågor om bytet av vattenmätare är du välkommen att kontakta Tekniska avdelningen, Överkalix kommun.
E-post: kommun@overkalix.se 
Telefon: 0926-740 00 

Test - MIRROR-web01