Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Snö- och halkbekämpning

Snö- och halkbekämpning

Upphandlade entreprenörer för röjning av kommunens gator är Överkalix LBC.

Snöröjning

Snöröjning utkallas när snöfallet upphört och dess djup uppgår till minst 5 cm för område 2 (Storgatan), samt till minst 8 cm på övriga områden.

Så kan du underlätta för oss att utföra vårt arbete snabbt och säkert

Storgatan

Röjning gällande Storgatan ska utföras i ett sammanhang och ska vara färdigställt senast inom 6 timmar från det att snöröjningen påbörjats. Sidogator angränsande till Storgatan innefattas inte av tidskrav.

Lastning och borttransport gällande Storgatan ska utföras i ett sammanhang och ska vara färdigställt senast inom 12 timmar från det att snöröjningen påbörjats.

Busshållplatsen

Busshållsplatsen vid skolområdet intill Skolgatan ska plogas så att kantstenen till perrongen är synlig. Röjningen utförs i ett sammanhang och ska vara färdigställt senast kl 06:30.

Röjning , lastning och borttransport av snö vid busshållplats får ej ske mellan kl 06:30 och 18:00 eftersom barn vistas i området.

Sjövägen (Tallvik)

För område 5, Sjövägen Tallvik, ska röjning vara utförd senast kl 06:30 om snöfallet upphört.

Trottoarer

Gator utan trottoarer plogas till minst 5,5 meters bredd.

Trottoar på Storgatan röjs till full bredd och på övriga gator till en bredd på 1,2 meter.

Snöfördelning

Vid röjning i villakvarter ska snön fördelas så att karmarna blir lika stora på gatans ömse sidor.

Vid ytterhörnen i kvarteren ska snön läggas rätt, d.v.s. så att minsta möjliga besvär uppstår vid närstående husägares infart.

Röjning skall utföras på sådant sätt att snö/isdjup efter avslutad röjning på Storgatan understiger 40 mm samt på övriga gator understiger 70 mm.

Gatukorsningar

Inom ett avstånd av 10 meter från gatuhörnet (inom den s.k. ”sikt-triangeln”) får plogkarmen av trafiksäkerhetsskäl ej vara högre än 80 cm över gatunivån. Entreprenören ansvarar för att detta hålles och eventuell bortkörning av snö ingår i entreprenaden.

Snömodd

Under året ingår, om behov uppstår, två stycken modd-rensningar och vid dessa tillfällen ingår även erforderlig upplastning och borttransport.

Sandning

För halkbekämpning används krossat grus av fraktionen 4-8 mm. 

Om du har halt på din egen gård, så går det bra att hämta gruskross för sandning på Kommunförrådet, Industrivägen 1, Norra Tallvik, vardagar mellan 7:00-16:00. Medtag eget kärl! 

Överkalix kommun
Tekniska avd

Test - MIRROR-web01