Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreskrifter för arbete inom allmän (kommunal) mark

Föreskrifter för arbete inom allmän (kommunal) mark

För alla schaktarbeten inom allmän (kommunal) mark inom Överkalix kommun, gäller att kommunens tillstånd ska inhämtas.

Förarbeten

Ansökan ska utföras på kommunens blankett ”Grävningstillstånd”. Grävningstillstånd får utfärdas av kommunens tekniskchef eller ingenjör/arbetsledare för gator och park.

Före schaktningsarbeten påbörjas ska anläggningsägare för el, tele, fjärrvärme, kabel-TV, internettrafik m.fl. kontaktas för fastställande av ledningarnas (anläggningarnas) exakta läge.

Schakt med maskiner intill befintliga anläggningar får inte, utan särskilt tillstånd, ske närmare än 1 m från anläggningen, om inte del av anläggningen frilagts.

Befintlig ledning (anläggning) ska hållas i drift under hela anläggningstiden.

Markområde som ska bevaras inhägnas och träd inom riskområde förses med inbrädning och/eller påkörningsskydd. Schakt ska utföras så att växter och träd inte kommer till skada.

Schakt och fyllning

Vid schaktningsarbeten i belagda ytor ska denna kantskäras före rivning. Arbetet ska utföras så att inte onödigtvist stora ytor ianspråktas för schakten. Kantsågning utförs maximalt 0,5 m från schaktets dagöppning.

Schakter utförs med betryggande och jämn släntlutning.

Schaktmassor får inte återanvändas till fyllning under hårdgjorda ytor, se ”återställning”.

Schaktmassor från övriga ytor sorteras med hänsyn till fyllning så att återfyllt schakt får lika jordlagerföljd som intilliggande ytor.

Återfyllning får inte utföras med fruset material, all snö och is ska avlägsnas.

All fyllning ska packas enligt klass 2, tabell C/4, i Mark AMA. 

Återställningsarbeten

Hårdgjorda ytor ska utan dröjsmål återställas enligt följande:

Ytskikt ska vara lika befintligt före schakt. Om inte materialet kan med säkerhet identifieras ska återställning göras enligt följande;

 • 15 cm bärlager krossmaterial
 • 20 cm förstärkning krossmaterial
 • Krossmaterial ska uppfylla fordringarna i Mark AMA D1.31 respektive D1.21.
 • Utlåtande om provning av material ska kunna redovisas.
 • Resterande fyllning under förstärkning får vara fyllnadssand eller med återfyllnad av urschaktat material, om detta godkänts av tillståndsgivaren.
 • Eventuellt materialskiljande lager av geotextil bruksklass II.
 • Packning av samtliga material ska utföras enligt klass 2, tabell C/4, Mark AMA.
 • Förekommande kantstöd och ytmarkeringar återställs i förutvarande skick.
 • Oskadat material återanvänds vid återställning.
 • Ytskikt av asfaltbeläggning återställs med asfaltmassa 90 AB 12T.
 • Yttolerans ±10 mm.
 • Arbetsrecept och verksprover ska redovisas.
 • Återställning av slitgruslager utförs med t= 50mm, dock minst 1,5 ggr materialets största stenstorlek. Höjdtolerans ± 20 mm
 • Vid ytskikt av betong eller stenplattor återställs ytan med lika tidigare, oskadade rivna får återanvändas.

Vegetations – och planteringsytor återställs genom att jord som packats luckras till 150 mm djup. Ytor återställs till förutvarande djup, dock min 100 mm för gräsyta och min 400 mm för planteringsytor.

Befintlig växtbädd får inte utan kommunens godkännande återanvändas.

Växtbädd utförs enligt Mark AMA D3.11 och jordförbättras enligt rekommendationer från analys. Sådd av gräsyta utförs med, i första hand, färdig gräsmatta alternativt med Weibulls parkblandning v 212, 2,5 kg/100 m2, eller dokumenterad likvärdig produkt.

Det är alltid kommunen som avgör metod för återställning av gräsyta.

Naturmarkytor återställs så att likhet med intilliggande mark erhålls.

Mätningsregler

Körbana

Tillåten sättning efter återställning är max 10 mm/ 3 m vägbanebredd.
Tillåten överhöjning för sättningskompensation är max 10 mm/3 m vägbanebredd.
Mätning ska utföras mitt för övergrävning med rätskiva 3,0 m. Protokoll som redovisar förhållanden före och efter grävningen ska upprättas och tillställas kommunen. 
Protokoll ska utgöra underlag för värdering av såväl återställningen som underhållsansvaret.

GC- väg och gångbana

Tillåten sättning efter grävning tvärs – och längs ytan, är 10 mm. 
Maximal avvikelse i höjdled för plattsättning är 5 mm. 
Ovan angiven mätmetod och redovisning tillämpas.

Grönyta

Tillåten sättning och/eller höjning efter återställning är 20 mm. 
Ovan angiven mätmetod och redovisning tillämpas.

Sprickor i beläggning

Med spricka förstås varje synbar spricka mellan nylagd asfalt och gammal kant eller i den nyanlagda ytan. Spricka ska lagas. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01