Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskydd och strandskyddsdispens

Stränderna vid sjöar och vattendrag är viktiga naturområden för både människor, växt- och djurliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet som har funnits sedan 1975.

Strandskyddet är generellt 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader.
  • Ändra befintliga byggnader eller anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt.
  • Utföra grävning eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller andra anläggningar.
  • Utföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Här kan du se en interaktiv webbutbildning som på ett enkelt vis berättar om varför vi har strandskydd, vilka regler som finns och hur du gör om du vill vidta en åtgärd på strandskyddat område

Strandskyddsdispens

Strandskyddet är ett tungt vägande och viktigt intresse. Du kan få dispens från strandskyddet om du har särskilda skäl.

Några exempel på särskilda skäl är:

  • Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande, exempelvis om man ersätter ett hus som brunnit ner eller rivits eller bygger en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden.
  • Platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller en väg.
  • Anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera.
  • Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
  • Det finns ett starkt intresse för att anläggningen ska finnas.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som bildades med stöd av naturvårdslagen. Det ersätts successivt med andra skyddsformer, men fram tills dess gäller bestämmelserna i landskapsskyddsområdena.

I Överkalix kommun omfattas stora delar av våra strandlinjer av landskapsbildsskydd och då prövas dispens om strandskydd tillsammans med tillstånd inom landskapsbildsskyddat område av Länsstyrelsen i Norrbotten. 

För att få reda på om din fastighet omfattas av landskapsbildsskydd kan du kontakta bygg- och miljökontoret. 

Här finns mer information om Länsstyrelsens prövning och ansökningsblanketter 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01