Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bygglov eller anmälan

Bygglov eller anmälan

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Bygglov

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov.

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad.

Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.

Anmälan

Om din åtgärd inte kräver bygglov kan du isttället behöva lämna in en anmälan. Det gäller till exempel:

  • Attefallshus
  • Mindre tillbyggnader  
  • Vid inrättande av eldstad och rökkanal

Det gäller även om man ska göra en väsentlig ändring i sitt hus som påverkar bärande konstruktioner eller planlösning.

Rivningslov

Rivningslov kan krävas för att riva en byggnad, eller del av byggnad, i områden med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Syftet är att byggnadsnämnden ska kunna göra en bedömning om byggnaden ska bevaras på grund av historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01