Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Attefallshus och andra nya bygglovsbefriade åtgärder

Attefallshus och andra nya bygglovsbefriade åtgärder

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

Bygglov eller anmälan?

Anmälan till kommunen och beslut om startbesked krävs för:

 • Komplementbyggnad på 25 kvadratmeter, det så kallade Attefallshuset
 • Tillbyggnad på befintligt hus med 15 kvadratmeter
 • Att inreda ytterligare en bostad

Enligt den nya lagen får du bygga två takkupor på ditt enbostadshus utan bygglov eller anmälan.

Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Komplementbyggnad på 25 kvadratmeter - Attefallshuset 

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov.

Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad).

Tänk på att:  

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner. 
 • Byggnaden får vara maximalt 4 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket. 
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter 

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan.

När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov.

Tänk på att:  

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner. 
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset. 
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus 

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (men inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus) utan bygglov.

Tänk på att: 

 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Högst två takkupor 

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor.

Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen.

Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga.

Tänk på att: 

 • Anmälan och startbesked krävs inte för bygglovbefriade takkupor.
 • Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder krävs det ändå bygglov för fastigheten: 

 • Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Kontakta byggkontoret för att kontrollera om din fastighet är en värdefull byggnad.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken. 
 • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

4,5 meter från tomtgräns

Komplementbyggnaden/komplementbostadshuset eller tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata, väg, park eller allmän plats.

Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gränsen mot en granne om den grannen godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från granne när du gör din anmälan. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet måste alla ägarna skriva på.

Anmälan, startbesked och avgifter 

Du måste göra en anmälan till byggkontoret innan du börjar bygga.

En anmälan ska innehålla en ansökan om anmälningspliktig åtgärd (blankett finns på kommunens hemsida) samt ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar beroende på vad du ska bygga.

Det tar normalt några veckor att handlägga en ansökan innan du får ett startbesked. Vi tar ut en avgift för startbeskedet och ytterligare andra avgifter kan tillkomma.

Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked kan du drabbas av en sanktionsavgift.

De regler som gäller för åtgärder som sedan tidigare är bygglovbefriade, till exempel en friggebod, fortsätter att gälla även i fortsättningen.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01