Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bygga nytt och bygga till

Bygga nytt och bygga till

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka hos oss på kommunen om lov eller göra en anmälan.

Bygglov

Vid nybyggnad och större tillbyggnader måste du ansöka hos oss på kommunen om lov, om så behövs. Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området.

Tillgänglighet

Med nya plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder.

Anmälan

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov till, måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du, till exempel, ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

Handläggningstid

Från det att du lämnat in din ansökan/anmälan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Kostnad

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är varierar bl.a beroende på storlek på byggnationen, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.

Fråga gärna

Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig, får du ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig!

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01