Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter, mindre mängder av frukt och mossa.

Ta hand om trädgårdsavfallet

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv. 

Om du inte vill kompostera så kan du köra trädgårdsavfallet till Furnuäsets miljöcentral. Kostnaden för detta ingår i avfallstaxan.

Enligt Överkalix kommuns lokala föreskrifter för avfallshantering får torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering eldas om det 
kan ske utan att olägenhet uppstår och att det inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Riktlinjer för eldning utomhus i Överkalix kommun 

Trädgårdsväxter tar över

Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt är ett brott enligt miljöbalken. Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till Furunäsets miljöcentral.

Trädgårdsavfall påverkar miljön där det slängs. Ofta gynnas näringskrävande arter, som brännässlor och kirskål. De växter som tidigare fanns på platsen kan konkurreras ut. 

Träd kan få skador på rötter och stam om trädgårdsavfall läggs i högar vid träden. Svampangrepp kan uppstå, vilket minskar trädens livskraft och ökar risken för stambrott.

Om någon slänger trädgårdsavfall i naturen följer ofta fler efter. Det skapas platser där även andra former av avfall hamnar. Skräpet förfular miljön och i vissa fall tar det lång tid innan det försvinner.

Flera trädgårdsarter har konkurrerat ut våra naturligt förekommande arter. I vissa fall har de varit så aggressiva att de kallas för invasiva arter. Bland dessa finns till exempel jätteloka, parkslide och kanadensiskt gullris. Arbetet med att bekämpa invasiva arter är ofta svårt och tidskrävande.

En främmande art kan vara bärare av sjukdomar som kan spridas till vår natur. Den kan på olika sätt konkurrera ut våra inhemska arter och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Genom att inte slänga trädgårdsavfall i naturen minskar vi risken för spridning av oönskade växt- och djurarter och sjukdomar. 

Test - MIRROR-web01