Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sophämtning

Sophämtning

De sopor du inte tar till återvinning, sorterar du i soptunnorna. Den större, gröna, tunnan använder du för brännbart och den mindre, bruna, för kompost. Soptunnorna töms enligt schemat som finns längre ner på denna sida.

Under vintern töms soptunnorna var tredje vecka, då kylan gör att soporna inte börjar lukta lika snabbt. Sommartid töms soporna varannan vecka. 

När du sorterar ur det som ska till återvinningsstationen så ryms sopor från flera veckor i dina tunnor! 

Placering av sopkärl 

Så här hjälper du oss genom att placera ditt sopkärl på lämpligt sätt:

 • När du ställer ut ditt sopkärl för tömning bör kärlet placeras ca 1,5 meter in från vägkanten. 
  Då kan sopbilen tömma kärlet utan att tvingas stå ute på vägbanan och vara ett hinder för övrig trafik. När snön kommer är kärlet inte heller ett hinder för plogningen.

 • Kärlen bör stå plant och i jämnhöjd med vägbanan. 
  Det blir lättare att greppa med bilens kärllyft då bilen inte klarar stora nivåskillnader. 
  Tänk också på att skotta bort snön innan du ställer ut kärlet, annars är det lätt att kärlet vickar omkull när det ställs ned efter tömningen.

 • När du ställer ut sopkärlen, ställ kärlen med ca 0,5 meters mellanrum. 
  Vänd soptunnorna så att handtaget är vänt bort från vägen/ gatan, annars kan inte sopbilens arm greppa tag i kärlet. 

 • Sopkärlen får inte fyllas så att locket inte går att stänga helt! 
  Är kärlen för fulla är de svåra att tömma och det kan lätt ramla sopor på marken utanför. Vi ber dig därför att se till att locket är stängt. Om ditt kärl är så fullt att locket är öppet kan det innebära att vi ej tömmer det!

Mindre mängder kan ge mindre kostnader

Vi har även uppmärksammat att avfallsmängderna, främst av brännbart avfall, ökat. Det tycks som att många förpackningar, som ju bör lämnas i återvinningsstationerna, i stället lämnas som brännbart avfall.

Tänk på att noggrann sortering innebär att ditt sopkärl inte fylls lika fort, du kanske till och med kan minska antalet tömningar av sopkärlet och därigenom få lägre kostnad? Du betalar en slant per förpackning för dess återvinning redan när du köper varan, så varför betala två gånger?

Återvinning

På återvinningsstationerna runt om i kommunen finns kärl för hårda och mjuka plastförpackningar, metall- och glasförpackningar samt för tidningar och kartong. Där finns också kärl för batterier och glödlampor.

Avfall såsom kemikalier, oljor, lysrör, trä, plast/glas/keramik/metall som inte är förpackningar, och annat restavfall, lämnas som vanligt på Furunäsets Miljöcentral.

Grovavfall

Hämtning av grovavfall ingår i renhållningstaxan och sker en gång per år enligt annonsering.

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01