Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anmälan om olägenhet

Anmälan om olägenhet

Vill du anmäla en olägenhet?

Miljökontoret handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.
 
Fastighetsägare och verksamhetsutövare omfattas av miljöbalkens bestämmelser och har därför en skyldighet att kunna visa att de har den kunskap som behövs om verksamhetens miljö- och hälsopåverkan. De ska också kunna visa att de vidtagit de försiktighetsmått som krävs för att verksamheten inte skall leda till att människor eller miljön störs (2 kap 1-3 §§ miljöbalken).
 
För att din anmälan om olägenhet ska kunna handläggas krävs bland annat följande:

  • Den störning, olägenhet, som du upplever ska utgöra en hälsorisk. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig" (9 kap 3 § miljöbalken). 
  • Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört, handläggs inte. 
  • Du ska normalt nyligen ha kontaktat din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller den person/verksamhetsutövare som orsakar störningen, samt begärt besked och eventuell tidsplan för planerade åtgärder. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen bör ha fått skälig tid för att utreda samt vidta åtgärder. 
  • Blir inte problemet avhjälpt trots att du kontaktat berörd person/verksamhet, kontakta miljökontoret. För att ärendet ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt det är möjligt anger vad klagomålet avser. Om inkommet klagomål (skriftligt eller muntligt) saknar väsentliga uppgifter kommer miljökontoret att begära in komplettering. Om ingen komplettering inkommer sker handläggning utifrån de uppgifter som inkommit, vilket kan innebära att ärendet nedprioriteras eller lämnas utan åtgärd och avslutas. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskydds förordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.
Mera information om hur kommunens arbetat med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01